Fundacja Pierwszy Dzień
   
   
 
O nas arrow Statut
 
Statut Drukuj

STATUT FUNDACJI: Pierwszy Dzień

                                                        

 

Rozdział I

                                               Postanowienia ogólne

 

                                                        §1

Fundacja pod nazwą: Pierwszy Dzień zwana dalej Fundacją, ustanowiona została aktem notarialnym w kancelarii notarialnej w Płocku, przy ul. Kwiatka nr 8 za numerem repetytorium A-8127/2006 z dnia 24.07.2006 roku, Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu.


                                                    §2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

                                                        §3

Siedzibą Fundacji jest miasto Sierpc

 

                                                        §4

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a w szczególności region powiatu sierpeckiego i województwa mazowieckiego.
 2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

                                                        §5

 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.

 

                                                        §6

Fundacja używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku: ”Fundacja Pierwszy Dzień oraz znaku graficznego Fundacji.

 

                                                        §7

Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 

                                                        §8

Właściwym ministrem jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

 

Rozdział II
         Cele i zasady działania Fundacji.

 

                                                        §9

Fundacja została powołana w celach:

 1. stworzenia i prowadzenia Domu Wsparcia dla kobiet, kobiet z dziećmi, kobiet potrzebujących i w trudnej sytuacji życiowej,
 2. wspierania kobiet zainteresowanych kształceniem i samorealizacją, udzielanie pomocy finansowej wspomagającej tym inicjatywom, stworzenie możliwości korzystania z doświadczeń i ekspertyz specjalistów kierowanych z różnych organizacji zagranicznych lub międzyrządowych,
 3. powołanie i prowadzenie aktywnej pomocy społecznej wśród kobiet, młodzieży i osób potrzebujących opieki,
 4. skupiania wokół idei Fundacji osób zainteresowanych rozwojem inicjatyw w dziedzinie pomocy społecznej, zgodnych z lokalnymi i regionalnymi potrzebami.
 5. działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej, kulturalnej, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób chorych.

                                                            

                                                    §10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. współpracę z inicjatywami organizacji zagranicznych i międzyrządowych skierowanych  na popieranie lokalnych inicjatyw w dziedzinie szeroko pojętej pomocy społecznej,
 2. organizowanie i obsługa zjazdów, konferencji i szkoleń naukowych,
 3. współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi działających na terenie kraju i poza jego granicami w dziedzinie upowszechniania pożytecznych wzorców zachowań,
 4. inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych przyczyniających się do ograniczenia bezrobocia oraz wzrostu gospodarczego oraz możliwość udzielania pomocy najbardziej potrzebującym,
 5. udzielanie stypendiów, opłat czesnego za naukę, wspomaganie finansowe szkół i wyposażanie w sprzęt edukacyjny, poprzez działalność wydawniczą, informatyczną i propagandową,
 6. działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową, w tym również polegającą na kształceniu ,
 7. działalność kulturalną, w zakresie kultury fizycznej i sportu,
 8. dobroczynność, ochronę zdrowia i pomoc społeczną.

 

                                                        §11

W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacja może:

 1. prowadzić samodzielnie w kraju i zagranicą działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i pozyskiwanie środków przeznaczonych na swoją działalność statutową,
 2. wspierać działalność innych osób prawnych prowadzących działalność zbieżną z celami Fundacji,
 3. uczestniczyć w spółkach prawa handlowego w tym z udziałem podmiotów zagranicznych na zasadach określonych w stosownych przepisach prawa.

 

                                                        §12

Fundacja może zlecać prowadzenie i obsługę swoich spraw wyspecjalizowanym podmiotom prowadzącym działalność w określonych dziedzinach na podstawie odrębnych umów.

                                                       

                                                        Rozdział III

                                               Majątek i dochody Fundacji.

 

                                                        §13

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 2 100 złotych (słownie: dwa tysiące sto złotych) wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia oraz środki finansowe ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działalności.

                                                        §14

Majątek Fundacji przeznaczony jest przede wszystkim na realizację statutowych celów Fundacji; służy on także na pokrycie kosztów jej utrzymania oraz prowadzenia działalności gospodarczej.

                                                        §15

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

                                                       

§16

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych,
 2. z subwencji osób prawnych,
 3. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,
 4. dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację,
 5. dochodów ze zbiórek, aukcji, przetargów oraz innych przedsięwzięć organizowanych przez lub na rzecz Fundacji,
 6. odsetek bankowych od środków finansowych Fundacji zdeponowanych na rachunkach bankowych oraz od udzielonych pożyczek,
 7. dochodów z nabytych na giełdach papierów wartościowych.

 

                                                        §17

Osiągnięty zysk przeznaczany jest w całości na cele statutowe a w szczególnie uzasadnionym przypadku i na kapitał zapasowy.

 

                                                        §18

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

 
O nas
Aktualności
Nasza Misja
Grupy Wsparcia
Statut
Kontakt